ગુડ morning શાયરી

ઘર નાનું હોય કે મોટું પણ જો એમાં મીઠાશ નથી હોતી તો માણસ તો શુ કીડીઓ પણ નથી આવતી. – “સુપ્રભાત”

Aa gujarati morning shayari kahe chhe ke jo aapda gharma samdhoma mithhas na hoy to koi manas aapda ghar ma aavtu nathi jemke jo gharma mitthi khand hoy to j kidio pan aave chhe nahi to nathi aavti.

Trending

Grow through what you go through. - Good Morning Have An Amazing Day!

Every morning you have two choices Keep Sleeping with your dreams Or Wake up and chase them. - Good Morning Have A Nice Day!

Always Stay Positive Better Days Are On Their Way! - Good Morning Have A Positive Day!

You never fail, you either learn or succeed! - Good Morning Have A Great Day!

Your mind can be either your prison or your palace. What you make, it is yours to decide. - Good Morning Have A Great Day!

Failure is also a success if we learned from it. - Have A Beautiful Day Good Morning!

Say something positive, and you'll see something positive! - Good Morning Have A Positive Day!

Life will become complicated when you'll work only for other's compliments. - Good Morning Have A Good Day!

Who you'll be tomorrow depends on your today. - Good Morning Have A Great Day!

It is one more amazing Day! - Wake Up, Have Coffee & Slay Goals!

To feel better first you have to taste bitter. - Good Morning Have A Nice Day!

Push your pedal hard because life is a race. - Good Morning Have A Great Day!

More Posts