સંબંધ એક એવુ વુક્ષ છે જે લાગણી દ્વારા ઝુકી જાય સ્નેહ દ્વારા ઉગી જાય અને શબ્દો દ્વારા તુટી જાય છે! “શુભ સવાર”

Sambandho vrukso ni jem chhe jo dulk phochadso to zuki jaso ane jo prem aapso to ugi jase pan jo khota sabdo na upyon thii te tuti pan sake chhe.

Trending

Grow through what you go through. - Good Morning Have An Amazing Day!

Every morning you have two choices Keep Sleeping with your dreams Or Wake up and chase them. - Good Morning Have A Nice Day!

Always Stay Positive Better Days Are On Their Way! - Good Morning Have A Positive Day!

You never fail, you either learn or succeed! - Good Morning Have A Great Day!

Your mind can be either your prison or your palace. What you make, it is yours to decide. - Good Morning Have A Great Day!

Failure is also a success if we learned from it. - Have A Beautiful Day Good Morning!

Say something positive, and you'll see something positive! - Good Morning Have A Positive Day!

Life will become complicated when you'll work only for other's compliments. - Good Morning Have A Good Day!

Who you'll be tomorrow depends on your today. - Good Morning Have A Great Day!

It is one more amazing Day! - Wake Up, Have Coffee & Slay Goals!

To feel better first you have to taste bitter. - Good Morning Have A Nice Day!

Push your pedal hard because life is a race. - Good Morning Have A Great Day!

More Posts