મારું માનો તો બે કામ જિંદગીમાં ક્યારેય ના કરતા, ખોટા માણસને પ્રેમ અને સાચા માણસ સાથે ગેમ! “શુભ સવાર”

Jivan ma be kam kyarey na karva joie ek to khota manas ne pren je tamne hani pahochadi sake chhe ane jivan ma pachhad dhakeli dey chhe ane sachha manaso sathe kyarey jivan ni game na ramvi joie karn ke ae game ma tame j hari jaso.

Trending

The two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why. - Good Morning Have An Amazing Day!

Grow through what you go through. - Good Morning Have An Amazing Day!

Understand the power of your thoughts and programme it for your success. - Good Morning Have A Great Day!

Your mind can be either your prison or your palace. What you make, it is yours to decide. - Good Morning Have A Great Day!

You never fail, you either learn or succeed! - Good Morning Have A Great Day!

Always Stay Positive Better Days Are On Their Way! - Good Morning Have A Positive Day!

Every morning you have two choices Keep Sleeping with your dreams Or Wake up and chase them. - Good Morning Have A Nice Day!

Life will become complicated when you'll work only for other's compliments. - Good Morning Have A Good Day!

Push your pedal hard because life is a race. - Good Morning Have A Great Day!

More Posts