ગુજરાતી શુભ સવાર સુવિચાર

મારું માનો તો બે કામ જિંદગીમાં ક્યારેય ના કરતા, ખોટા માણસને પ્રેમ અને સાચા માણસ સાથે ગેમ! “શુભ સવાર”

Jivan ma be kam kyarey na karva joie ek to khota manas ne pren je tamne hani pahochadi sake chhe ane jivan ma pachhad dhakeli dey chhe ane sachha manaso sathe kyarey jivan ni game na ramvi joie karn ke ae game ma tame j hari jaso.

Treading

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Grow through what you go through. - Good Morning Have An Amazing Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Understand the power of your thoughts and programme it for your success. - Good Morning Have A Great Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

The two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why. - Good Morning Have An Amazing Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Your mind can be either your prison or your palace. What you make, it is yours to decide. - Good Morning!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

You never fail, you either learn or succeed! - Good Morning Have A Great Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

May your day be full of joy and happiness! - Good Morning!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Always Stay Positive Better Days Are On Their Way! - Good Morning Have A Positive Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

The obstacles of life are all same, but the way of dealing makes a difference. - Good Morning Have An Amazing Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Life will become complicated when you'll work only for other's compliments. - Good Morning Have A Good Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Smile is happiness you'll find it under your nose! - Good Morning!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Doubt is the origin of wisdom. - Good Morning Have A Nice Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Say something positive, and you’ll see something positive. - Good Morning!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Always stay positive. Better days are on their way. - Good Morning!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Push your pedal hard because life is a race. - Good Morning Have A Great Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

The secret of getting ahead is getting started. - Good Morning!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Sincere practice makes the impossible possible. - Good Morning Have A Nice Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Life is either a fearless adventure or nothing at all. - Good Morning Have A Great Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Life is all about forgetting regrets & remembering the lessons. - Good Morning Have A Sweet Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Life is an experiment. The more experiments you make, the better you live. - Have A Nice Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Wisdom is the power to put our time and our knowledge to the proper use. - Good Morning Have A Great Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Success comes after disappointments even in the dictionary. - Good Morning Have A Great Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

It is one more amazing Day! - Wake Up, Have Coffee & Slay Goals!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Behind every successful person there is a taste of a coffee! - Good Morning!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

A wise man never loses anything, if he has himself. - Good Morning Have A Great Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

The mind is everything. What you think you become. - Good Morning Have An Amazing Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Smile and you'll spread love & peace in this world! - Good Morning Have A Smiling Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Life is a love for the wise, a game for the fool, fun for the rich, a tragedy for the poor. - Good Morning Have A Blessed Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

Common sense in an uncommon degree is what the world calls wisdom. - Good Morning Have A Great Day!

200+ Beautiful Good Morning Quotes for Positive Day

On wings of hope, you can climb any hill in life. - Good Morning!

More Posts