જીવનમાં બધું જ મળશે, પણ સંબંધ નહીં મળે, ગુમાવેલા પૈસા ફરી કમાઈ લેવાશે, ગુમાવેલા સંબંધો નહીં કમાઈ શકો! “શુભ સવાર”

Jyare aapde sarra sambandho ma rahiye chhe tyare tene sara rakhva joie nahi to sambandho paisa ni jem nathi hota ke je aapda pasethi ek var jata rahe to farithi kamavi laie.

Trending

The two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why. - Good Morning Have An Amazing Day!

Grow through what you go through. - Good Morning Have An Amazing Day!

Understand the power of your thoughts and programme it for your success. - Good Morning Have A Great Day!

Your mind can be either your prison or your palace. What you make, it is yours to decide. - Good Morning Have A Great Day!

You never fail, you either learn or succeed! - Good Morning Have A Great Day!

Always Stay Positive Better Days Are On Their Way! - Good Morning Have A Positive Day!

Every morning you have two choices Keep Sleeping with your dreams Or Wake up and chase them. - Good Morning Have A Nice Day!

Push your pedal hard because life is a race. - Good Morning Have A Great Day!

Life will become complicated when you'll work only for other's compliments. - Good Morning Have A Good Day!

More Posts