ગુડ morning શાયરી

ઘર નાનું હોય કે મોટું પણ જો એમાં મીઠાશ નથી હોતી તો માણસ તો શુ કીડીઓ પણ નથી આવતી. – “સુપ્રભાત”

Aa gujarati morning shayari kahe chhe ke jo aapda gharma samdhoma mithhas na hoy to koi manas aapda ghar ma aavtu nathi jemke jo gharma mitthi khand hoy to j kidio pan aave chhe nahi to nathi aavti.

Trending

The two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why. - Good Morning Have An Amazing Day!

Grow through what you go through. - Good Morning Have An Amazing Day!

Understand the power of your thoughts and programme it for your success. - Good Morning Have A Great Day!

Your mind can be either your prison or your palace. What you make, it is yours to decide. - Good Morning Have A Great Day!

You never fail, you either learn or succeed! - Good Morning Have A Great Day!

Always Stay Positive Better Days Are On Their Way! - Good Morning Have A Positive Day!

Every morning you have two choices Keep Sleeping with your dreams Or Wake up and chase them. - Good Morning Have A Nice Day!

Life will become complicated when you'll work only for other's compliments. - Good Morning Have A Good Day!

Push your pedal hard because life is a race. - Good Morning Have A Great Day!

More Posts