નસીબદાર તો એ નથી જેનુ નસીબ સારુ છે

નસીબદાર તો એ છે જે પોતાના નસીબ ને

સારુ માને છે જય શ્રી કૃષ્ણ શુભ સવાર.

Trending

More Posts