સાચું બોલનાર ના સાથીદાર ઓછા થાય છે. જૂઠું બોલનાર ના સગા જલ્દી થાય છે. “શુભ સવાર

Sachhu bolannar na mitro bo ochha hoy chhe ane jutthu bolnaar na saga jaldi bani jayy che karne ke aa jivas ma sacha loko boj ochha jova made chhe ane loko aajna samay ma sachha rasta par chalva dare chhe.

Trending

The two most important days in your life are the day you were born and the day you find out why. - Good Morning Have An Amazing Day!

Grow through what you go through. - Good Morning Have An Amazing Day!

Understand the power of your thoughts and programme it for your success. - Good Morning Have A Great Day!

Your mind can be either your prison or your palace. What you make, it is yours to decide. - Good Morning Have A Great Day!

You never fail, you either learn or succeed! - Good Morning Have A Great Day!

Always Stay Positive Better Days Are On Their Way! - Good Morning Have A Positive Day!

Every morning you have two choices Keep Sleeping with your dreams Or Wake up and chase them. - Good Morning Have A Nice Day!

Life will become complicated when you'll work only for other's compliments. - Good Morning Have A Good Day!

Push your pedal hard because life is a race. - Good Morning Have A Great Day!

More Posts